Ultrazvučna dijagostika

Upotreba ultrazvuka (ehosonografije) kao dijagnostičke metode zauzima značajno mesto u savremenoj veterinarskoj medicini. Primena ultrazvuka u veterinarskoj medicini ima dugu tradiciju ali tek pronalaskom B-moda, odnosno „žive slike“ (real time sonography), ultrazvuk je doživeo svoju punu afirmaciju.

Proizvodnja aparata koji daju realnu sliku u realnom vremenu, njihova upotreba u humanoj ginekologiji i prihvatanje ove metode u veterinarskoj medicini osamdesetih godina, omogućila je ehosonografiji da zauzme jedno od vodećih mesta u medicinskoj i veterinarskoj dijagnostici.

Ultrazvučna dijagnostika predstavlja neinvazivnu dijagnostičku metodu pa je njegova upotreba danas nezaobilazna u dijagnostici i prepoznavanju fizioloških i patoloških stanja kod domaćih životinja. Da bi se iz ultrazvučnog pregleda dobilo onoliko informacija koliko je moguće, najvažnije je postići dobar kvalitet slike. Važno je poznavati i način na koji ultrazvuk prikazuje tkiva i organe koji nisu promenjeni, da bi se uočile promene na tim organima kada one postoje.

Vizuelizacijom unutrašnjih organa praktično se približavamo tom organu, određujemo i procenjujemo spoljašnji oblik i njegovu strukuru, a posmatranjem poprečnih preseka upoznajemo se bliže sa unutrašnjosti organa. Na ovaj način možemo da dijagnostikujemo ne samo graviditet, nego i fiziološka i patološka stanja reproduktivnih organa ženki i mužjaka, što nam kod trenutno dobijenih rezultata omogućava i preduzimanje adekvatne terapije u najkraćem vremenskom intervalu. Velika vrednost ove dijagnostičke metode se ogleda i u mogućnosti merenja veličine organa ili delova organa, plodova kao i delova i organa plodova, te se intezivno radi na biometrijskim ispitivanjima kod domaćih životinja. U humanoj medicini biometrija je dostigla zavidan nivo, dok u veterini određeni biometrijski podaci postoje u ginekologiji kod skoro svih vrsta domaćih životinja izuzev kod pasa, gde su, zbog velikog broja različitih rasa, ispitivanja i merenja još uvek u toku. Merenja koja omogućava savremeni ultrazvučni aparat su milimetarske tačnosti a istovremeno se prate zbivanja unutar organa i šupljina.