Zaposleni

Nastavnici i saradnici

dr Slobodanka Vakanjac, redovni professor Biografija/Biography

dr Miloš Pavlović, vanredni professor Biografija/Biography

dr Vladimir Magaš, vanredni profesor Biografija/Biography

dr Milan Maletić, docent Biografija/Biography

dr Miloje Đurić, docent Biografija/Biography

Svetlana Nedić, DVM, stručni saradnik Biografija/Biography

dr Ljubodrag Stanišič, asistent Biografija/Biography